با توجه به حساسیت برخی از مناطق، استفاده از آب و یا سایر مواد اطفاءکننده میتواند خسارات بسیاری به بار آورد. در چنین مواردی، یکی از سیستم های کارا در اطفاءحریق، سیستم های اطفاء گازی میباشد. سیستم های گازی نیازی به فاضلاب جهت جمع آوری پساب ناشی از اطفاء ندارند و مانند سیستم های مبتنی بر پودر و یا کف پسمانـدی بر روی وسایل باقـی نمی گذارند. این سیستم ها معمولاً جهت اطفاءحریق مناطق حساس و پرخطر از قبیل تجهیزات مخابراتی و الکترونیکــی، اتاق های کنترل، گالری های کابل، پست های برق، مرکز نگهداری اسناد و ... به کار می روند. سیستم مورداستفاده میتواند Total Flooding یا Application Local باشد.ازجمله پرکاربردترین مواد خاموش کننده مورداستفاده میتوان به خانواده هالو کربن ها (Halocarbons) که شامل گازهای HFC-227ea با نام تجاری FM200 یا گاز HFC-125 با نام تجاری Halon 1301 و گاز دی اکسید کربن Co2 ودیر گاز های خنثی(IG01-IG55-IG541-IG100) Inert Gases اشاره کرد.