این شرکت در تاریخ مندرج طی قراردادی با کارخانه راشا کاسپین ایرانیان در مدت شش ماه اقدام به تامیین تجهیزات - نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفا حریق انبار محصول استان تهران را داشته . انبار محصول مجهز به سیستم اعلام حریق بادتکتور های نوری ( Beem Detector) شرکت Hochikiو Kentekشده و سیستم اطفا ابی اسپرینکلر دبل لینک کارخانه Rapidrop شده است.