*نگهداری سیستم های اعلام حریق اتوماتیک گروه هتل های هما در صطح کشور
-هتل همای تهران
-هتل همای شیراز
-هتل همای مشهد 1
- هتل همای مهشد 2
- هتل همای بندر عباس
- ساختمان مرکزی گروه هتل های هما

کارفرما : شرکت انرژی تامیین